Firmy v kategorii Divadla, kina, muzea (13)

Vyhledávání firem v aktuální kategoriiCimbálová kapela Gracia - ID 90942884 - NÁHLED ZÁZNAMU

Třešňová 41, Horní Věstonice, 691 81 

Cimbálová hudba, muzika - cimbálová kapela Gracia

Cimbálová hudba v podání kapely Gracia je ideální jako doprovodný program na Vaši akci, oslovu, festival či svatbu. Hrajeme pro pro radost všem zájamcům o naše vystoupení, kteří malí blízko k cimbálové muzice a lidovým písním.

Cimbálová hudba na Vaší svatbě

Živé hudební vystoupení po dobu tradiční svatební veselky se přímo hodí na svatební oslavy. Lidové písně, které většina lidí dobře zná, jsou v podání kapely Gracia příjemým zpestřením každé akce.

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou - ID 92975927 - NÁHLED ZÁZNAMU

Horská 174, Rokytnice v Orlických Horách, 51761 

Muzeum a galerie Orlických hor, zřizované Královéhradeckým krajem, je v současné době moderní muzejní institucí plnící mnoho úkolů veřejného zájmu. Hlavním posláním je shromažďování, zpracovávání a trvalé uchovávání svědectví o stavu regionu Orlické hory a Podorlicko.

Děje se tak zejména prostřednictvím hmotných předmětů, ať již artefaktů vyrobených člověkem, či přírodnin. Nejdůležitějším a také nejobtížnějším úkolem muzea je uchování těchto předmětů pro budoucí generace. Zároveň provádí výzkum regionu na poli přírodních i humanitních věd.

Tradičně jsou zastoupeny zejména archeologie, historie a botanika. Výsledky bádání jsou veřejně přístupné ve formě výstav, přednášek, publikací či nejrůznějších článků v odborných i obecných periodicích.

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích - ID 91822535 - NÁHLED ZÁZNAMU

Hronovická 492, Zelené Předměstí, Pardubice 2, 53002  

Jsme společenství lidí spojených důvěrou v Boží lásku, kterou jsme poznali v Ježíši Kristu.  Zveme vás mezi nás. Jsme otevření všem, kdo hledají životní směr, společenství, duchovní podporu v různých životních situacích, kdo chtějí být pokřtěni, mít svatbu nebo se rozloučit se svým blízkým.  Jsme otevřeni i vám bez rozdílu věku, pohlaví, dosaženého vzdělání, sexuální identity, dosavadní duchovní zkušenosti….  Na těchto stránkách naleznete oficiální sborová sdělení. Další aktuální zdroj informací je náš facebookový profil. Společně se všemi křesťany věříme v Ježíše Krista, ve kterém nám Bůh ukazuje, že miluje každého člověka, že miluje tento svět a celé stvoření. A věříme, že v Duchu svatém se nám dává poznat. V životě víry je pro nás důležité čtení a kritický výklad Bible, osobní i společná modlitba, vytváření společenství, služba potřebným a odpovědnost za svět a životní prostředí.  Historicky navazujeme na myšlenky českých a evropských reformátorů, např. na Jana Husa, Martina Luthera, Jana Kalvína a dalších. Naším posláním je zvěstovat evangelium, tedy šířit do světa radostnou zprávu o Boží lásce, která je tu pro všechny. Kdo tuto lásku pozná, smí mít v životě naději, že jeho život má smysl navzdory tomu, jak se právě cítí, nebo co se kolem něj děje. Boží láska nás také vede k druhým lidem, abychom s nimi měli dobré vztahy, odpouštěli si a usmiřovali se a byli zde pro potřebné, trpící, ohrožené.

Římskokatolická farnost Choryně - ID 98583135 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Choryně 55, Choryně, 75642 

Římskokatolická farnost Choryně je součástí děkanátu Valašské Meziříčí v olomoucké arcidiecézi.  Roku 1788 byla v Choryni zřízena duchovní správa, do které patří obce Choryně a Lhota - místní část Valašského Meziříčí. Historie choryňské farnosti je dlouhá několik set let.  Počátky obce Choryně jako takové, se datují okolo roku 1141, kdy se objevují zmínky o této obci v listinách olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Choryně byla součástí majetku Olomoucké kapituly a od roku 1263 se stala letním statkem olomouckého biskupství. Zpočátku byla obec Choryně přifařena pod farnost Kelč.  V roce 1785 byla Choryně ustanovena samostatnou farností. Vlastního kostela se však choryňští věřící dočkali až v roce 1790, kdy byl po pěti letech dostavěn empírový farní kostel svaté Barbory a fara.     Roku 1788 byla v Choryni zřízena duchovní správa, do které patří obec Choryně a Lhota - místní část Valašské Meziříčí.  Římskokatolická farnost Choryně je součástí děkanátu Valašské Meziříčí v olomoucké arcidiecézi.

Římskokatolická farnost Trnava u Zlína - ID 96573455 - NÁHLED ZÁZNAMU

Trnava 22, Trnava u Zlína, 76318 

Po nespočetných snahách o zřízení samostatné duchovní správy v Trnavě vznikla roku 1892 Jednota kostelní pod ochranou Panny Marie a sv.  Cyrila a Methoda v Trnavě, jejímž primárním účelem bylo „…nasbírati potřebný peněžitý fond na vystavění katolického chrámu Páně a fáry a zřízení správy duchovní v Trnavě…“, přičemž se stavbou mělo být započato nejdříve poté, co kostelní Jednota nasbírala 20 000 zl.

V počátečních letech se Jednota potýkala s nedostatečným zájmem občanů o podílení se na tomto společném zájmu a podotýkala, že chudobnější občané darovali kolikrát na stavbu kostela více nežli bohatší. Po pětiletém působení, dne 18. února 1897, měla jednota již 142 členů a na kontě 10 271 zl. 82 kr. Po následujících pěti letech, tedy k 23. únoru 1902, měla Jednota 143 členů a na kontě 33 304 K (1 zl. = 2 K).

Po počáteční neaktivitě občanů i v tomto období se na přelomu století začali Trnavjané přičiňovat – pálili vápno, lámali kámen, osívali písek. Roku 1900 bylo také zakoupeno stavební místo. Věci ohledně stavby kostela se daly do pohybu roku 1904, kdy byl schůzi Jednoty přítomen Cyril Baťa, administrátor ve Slušovicích, člověk zkušený ve stavebních záležitostech. Jeho zásluhou začala příprava staveniště a bylo urychleno obstarání stavebních materiálů.

„Šťastným dnem“ pro Jednotu byl 7. listopad 1904, kdy odjela do Brna deputace složená z předsedy Cyrila Bati, jednatele Františka Kratochvila a člena výboru Martina Slováčka. Deputace šla prosit Dr. Antonína Stojana, přítomného na Zemském sněmu, aby se Jednoty ujal a ta aby tak svého cíle brzy došla. K radosti celé deputace Stojan řekl, že „…20. listopadu sám bude sloužiti mši sv. na staveništi a posvětí základní kámen.“ A tak se také stalo. V týž den, na mimořádné valné hromadě, dostal Stojan neomezené právo rozhodovat o veškerém jmění Jednoty, které na konci roku 1904 činilo 45 194 K 60 kr.; po provedené stavbě však Stojan musel složit účty. Na téže schůzi se občané zavázali obstarat potřebný kámen, dřevo a písek. Také se zavázali dopravit do Trnavy 250 000 cihel z nádraží v Lípě.

Když bylo na stavbu, navrženou olomouckým architektem Václavem Wittnerem, počátkem roku 1905 uděleno povolení od C.k. okresního hejtmanství v Holešově, počaly se dne 29.  3.  1905 kopat základy kostela. Do roka byla budova kostela hotova.

Poslední zápis Jednoty pochází ze dne 2. srpna 1908, kdy Dr. Stojan složil Jednotě účty a kdy se výbor jednohlasně usnesl, aby vlastnické právo na nově vystavěný kostel bylo vloženo na římsko-katolický kostel zasvěcený Navštívení Panny Marie, stejně jako aby vlastnické právo na faru se všemi pozemky bylo vloženo na římsko-katolickou faru v Trnavě.

Za zajímavou zmínku stojí také místo stavby kostela. Mimo pozemek, na kterém byl kostel postaven, se také uvažovalo o pozemku, který náležel č. p. 17 – tedy prostory, kde je dnes postavena tělocvična ZŠ a přilehlé hřiště. Tento pozemek tehdy náležel rodině Machalíčkově. Dodnes se v Trnavě udržuje pověst, že kostel měl stát na Machalíčkově pozemku. Pokud by byl kostel vystavěn tam, hřbitov by byl nejspíše umístěn ve stráni nad dnešními školními pozemky (tehdy na poli rodiny Řezníkových, č. p. 15).

Snad díky blízkosti tehdejší školy byl kostel nakonec vystavěn na současném místě, na pozemcích Josefa a Františky Macháčkových (bydlících na volařském gruntě č. p. 48), které od nich Jednota koupila roku 1900 za 1 710 K (z toho 200 K závdavek). Jednalo se o parcelu č. 2368 o výměře 533 m2. Jelikož však byla rodina zadlužená (Hypoteční bance markrabství Moravského i Židu Kohnovi), byl daný pozemek kvůli vyvazování ze zástavního práva připsán Jednotě až 6. července roku 1904.

Třešničkou může být to, že podle stavebního plánku měl být kostel původně orientován směrem na sever (ne na východ), se vstupem směrem od Slušovic. Fara pak měla stát severozápadně od kostela, poblíž potoka.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích - ID 98557088 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Křížová 1267/25, Děčín, 40502 

Podpora dětí v Zambii

V roce 2022 -23 již podporujeme jen našeho chlapce, který ještě studuje. Mladá slečna Ethel již úspěšně ukončila studium.

Moc Vám za vaši štědrost děkujeme.

Nyní je možné finanční dary odevzdávat buď osobně panu faráři, paní Theilové nebo paní Skřivánkové. Pro tuto příležitost je také zřízen bankovní účet: 2301910090/2010 Fio banka. Do poznámky napsat Dar pro děti

Pán Bůh ať Vám oplatí Vaší štědrost. 

Římskokatolická farnost Batelov - ID 97181184 - NÁHLED ZÁZNAMU

Rácovská 129/2, Batelov, 58851 

Naše farnost se rozkládá na moravském území vnitřních hranic s Čechami. Jejím duchovním středem je farní kostel apoštolů svatých Petra a Pavla v Batelově. Zde také sídlí duchovní správa. K farnosti patří obce Nová Ves, Rácov, Spělov a Švábov.

Římskokatolická farnost Nedvědice pod Pernštejnem - ID 99472758 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Nedvědice 82, Nedvědice, 59262 

Farář v Nedvědici je poprvé připomínán v roce 1401. Stavba kostela začala v 15. století kolem roku 1420, v následujících staletích je přestavěn. Současná barokní podoba je zřejmě z roku 1720. Jde o jednoduchou jednolodní stavbu s půlkruhovým kněžištěm, u severní zdi je přistavěna sakristie, hranolová věž je v západním průčelí. Kostel sv. Kunhuty (více o sv. Kunhutě) je chráněn jako kulturní památka České republiky.

V současnosti Nedvědickou farnost spravuje otec Zdeněk Chylík, který bydlí v Nedvědici na faře.

Zpovídání

V neděli pan farář pravidelně zpovídá ve zpovědnici, stačí zajít ke zpovědnici půl hodiny před Mší svatou. Pokud chcete ke zpovědi ve všední den, dojděte půl hodiny před Mší svatou do sakristie.

Adorace

První pátek v měsíci probíhá adorace v kostele od 17:30 hod.

Římskokatolická farnost Hluboké Mašůvky - ID 91028722 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Hluboké Mašůvky 2, Hluboké Mašůvky, 67152 

Římskokatolická farnost Hluboké Mašůvky

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Nosislavi - ID 99300312 - NÁHLED ZÁZNAMU

Masarykova 156, Nosislav, 69164 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické vznikl 31. prosince 1781 na základě tolerančních patentů císaře Josef II. jako sbor evangelické církve helvetského vyznání. Patří tedy mezi nejstarší evangelické sbory na území České republiky. Od této doby bez přerušení trvá. (Protestantský element existuje v městysi od 16. století, přičemž přestál dvousetleté období ilegality a disimulace i několik vln odchodů do exilu.)

Už během podzimu roku 1781 zakoupil Josef Bartušek od Jakuba Samsona dům číslo 156 a věnoval jej sboru, aby tak získal pro zdejší evangelíky bohoslužebné shromaždiště a ubytování pro budoucí kazatele. V letech 1783-1784 byla v areálu domu čp. 156 postavena modlitebna a o čtyři roky škola (nyní sousední dům čp.303, který byl pak kovárnou, úřadovnou JZD a nyní rodinným domem). V letech 1872-1876 byl naproti faře v novorománském slohu zbudován kostel. Součástí práce nosislavského sboru bylo také působení v Miroslavi, Nikolčicích, Rychmanově a Brně, kde v průběhu let vznikly samostatné farní sbory. Školu (v l.1891/1892 přenesenou na jiné místo - čp.127) sbor pak spravoval (či nepřímo ovlivňoval) až do roku 1922 (svému účelu jako základní škola ovšem slouží dodnes). Evangelíci v Nosislavi rovněž provozovali sirotčinec v místě Husova domu (tehdy k němu patřil i sousední dům čp.257)

V současné době je FS ČCE v Nosislavi živým farním sborem s rozsáhlou diasporou (mj. dvě kazatelské stanice - Přibice a Přísnotice). Jsou v něm zastoupeny a aktivně činny všechny generační skupiny. Kromě neděleních dopoledních bohoslužeb a odpoledních nešpor se ve sboru konají biblické hodiny pro dospělé, biblické hodiny pro děti, schází se mládež, třicátníci, střední generace, starší generace, konfirmandi, pěvecký sbor, kapela a učitelé nedělní školy. Každoročně pořádá sbor rekreační a vzdělávací víkendový pobyt a zájezd. Sbor má 587 členů.

Od roku 2005 při našem sboru funguje mateřské centrum Nosislávek, které nabízí pestrou škálu pravidelných i nepravidelných činností a aktivit pro rodiče (zejména ale nejen maminky) a předškolní děti. Nosislávek pro své setkávání střídavě využívá prostory školy, Husova domu a fary.

Prostory farního sboru, kostel, Husův dům a fara, slouží kromě bohoslužebných a jiných sborových shromáždění (včetně svateb, křtů a pohřebních pobožností) také řadě, především kulturních setkání, která jsou otevřena a nabízena široké veřejnosti (koncerty, divadelní představení - spolupráce zejména s brněnským divadlem Neslyším, přednášky aj.). Kostel i Husův dům byly v minulém desetiletí rekonstruovány, většinou vlastním nákladem.

FS ČCE v Nosislavi je pevnou součástí života městyse, spolunositelem jeho duchovních a kulturních tradic, podílel se však také výraznou měrou na událostech roku 1989. Právě v jeho prostorách se začalo scházet Občanské fórum.

INFOCENTRUM A MUZEUM RADNICE - ID 91038110 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

náměstí Kašpara Šternberka 2, Radnice, 338 28 

Informační centrum MĚSTA RADNIC A MIKROREGIONU RADNICKO nabízí možnost informovat se o historii a památkách, přírodě, zajímavostech, dopravě, ubytování, stravování, kulturním či sportovním dění ve městě a okolí.

Sídlíme v budově Muzea Josefa Hyláka.

Římskokatolická farnost Tasovice - ID 91290234 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Tasovice 34, Hodonice, 67125 

Římskokatolická farnost Tasovice je územní společenství římských katolíků s farním kostelem Nanebevzetí Panny Marie v děkanátu Znojmo.

MERKUR POLICE o.p.s. - ID 96755644 - NÁHLED ZÁZNAMU

Tyršova 341, Police nad Metují, 54954 

Rekonstrukce expozice od 03.03.2023

Vážení návštěvníci.

Od 03.03.2023 bude část expozice Muzea stavebnice Merkur uzavřena kvůli plánované rekonstrukci.

Vzhledem k tomu bude od 03.03.2023 do ukončení rekonstrukce vstupné do Muzea stavebnice Merkur sníženo o 20% a společné vstupné s Muzeem papírových modelů sníženo o 10%. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu.

Merkur na Czech Design Week

Dalším místem, kde se bude Merkur prezentovat je mezinárodní festival designu Czech Design Week. Ten se letos uskuteční v Galerii Mánes v Praze od 2. do 4. září. Na setkání špičkových designérů a toho nejlepšího, co v poslední době vytvořili, nebude scházet ani legendární kovová stavebnice Merkur z Police nad Metují.

Společná vstupenka do Muzea stavebnice Merkur a Muzea papírových modelů

Dvě unikátní muzea v Polici nad Metují spojily své síly a pro nadcházející dny připravily pro všechny návštěvníky speciální nabídku: společnou vstupenku. Ta umožní na jednu vstupenku navštívit obě expozice, a navíc je samozřejmě finančně zvýhodněná, oproti prostému součtu vstupného do jednotlivých institucí.

Historie

Počátky výroby stavebnice jsou datovány k roku 1920, kdy pan Jaroslav Vancl založil firmu Inventor. Ještě před založením si nechal pan Vancl patentovat originální konstrukci dětské kovové stavebnice pod názvem Inventor. Dnes již těžko zjistíme, zda to byla jeho myšlenka nebo zda byl inspirován vzorem jiné stavebnice.

Původně byly kovové díly stavebnice Inventor navzájem spojovány kovovými háčky - podobný systém, jaký se dnes používá u stavebního lešení „haki“. Kovová stavebnice pod názvem Inventor nepřežila, přesto se tento název v Polici nad Metují užívá a zlidověl.

 


1


Přehled kategorií

  Agentury (250)

  Architektura (12)

  Auto-moto (1909)

  Banky (190)

  Bazény (33)

  Bezpečnost, ochrana (114)

  Čistírny (5)

  Čištění (934)

  Divadla, kina, muzea (13)

  Doprava (1683)

  Družstva (16)

  Dřevo (1249)

  E-shopy (752)

  Elektro (1136)

  Energetika (761)

  Finance, banky, pojišťovny (80)

  Fitness centra (8)

  Herny, sázkové kanceláře (2)

  Hudební nástroje (2)

  Chemie (134)

  Chovatelství (189)

  Instalace, servis, opravy (518)

  Kancelářské stroje, potřeby (32)

  Knihovny (24)

  Kosmetické služby (105)

  Kosmetika, kadeřnictví (30)

  Kovovýroba (304)

  Kultura (1492)

  Kurzy, školení (201)

  Lékárny (4)

  Lovecké potřeby, zbraně (7)

  Malo a velkoobchod (2852)

  Nábytek (1054)

  Nářadí (666)

  Obaly (683)

  Odbory, spolky (324)

  Odpady (83)

  Okna, dveře (120)

  Papír (44)

  Pekárny (11)

  Plasty (48)

  Plavecké bazény, sauny (4)

  Počítače (1053)

  Pohřebnictví (18)

  Pojištění (778)

  Poradenství (2037)

  Potraviny, gastro (1939)

  Prodejny (194)

  Půjčovny (41)

  Reality (1173)

  Rehabilitace, masáže (11)

  Reklama (1127)

  Restaurace (616)

  Skladování (40)

  Sklo (364)

  Služby a řemesla (8131)

  Sport (282)

  Sport (9)

  Sportovní areály (21)

  Sportovní potřeby (45)

  Stavebnictví (2355)

  Strojírenství (1297)

  Telekomunikace (632)

  Textil (148)

  Tisk (524)

  Ubytování (1712)

  Úklid (25)

  Úřady, instituce (1891)

  Věda a výzkum (449)

  Veterinární ordinace (23)

  Voda, topení, plyn (221)

  Volný čas (1303)

  Výtahy (4)

  Vzdělávání (2060)

  Wellness centra (25)

  Zahrada, květiny (39)

  Zahradnictví (214)

  Zdraví (1308)

  Zdravotnictví, sociální péče (404)

  Zemědělství (967)

  Zverimex, služby pro zvířata (32)